Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu

Logo szkoły

41-936 Bytom

ul. Suchogórska 98

tel. 32 286 72 27

Współpraca się opłaca

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

z zakresu profilaktyki i wychowania

Autor i realizator innowacji:  mgr Agnieszka Wyszomierska

Tytuł innowacji:  Współpraca się opłaca

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i  eksperymentalnej przez publiczne szkoły  i  placówki (Dz. U. Nr 56 z 2002 r. poz. 506, zm. Dz. U. Nr 176 z 2011 r. poz. 1051)

Rodzaj innowacji: profilaktyczno - wychowawcza

Czas realizacji:  1 marca 2023 – 1 luty 2025 (rok szkolny 2022/23, 2023/24, 2024/25)

Miejsce realizacji:

Innowacja pedagogiczna o charakterze profilaktyczno – wychowawczym z zakresu kompetencji emocjonalno - społecznych, będzie realizowana w Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu.

Klasy objęte innowacją:  Uczniowie klasy IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 43 w Bytomiu.

Program na którym oparta jest innowacja:

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 43 w Bytomiu. W szczególności obszar relacji - kształtowanie postaw społecznych.

Pakiet multimedialnych programów terapeutycznych usprawniających umiejętności społeczne i komunikacyjne dzieci i młodzieży. LEARNETIC „Rozwijanie kompetencji emocjonalno społecznych”

Aplikacja VR Looper

Wstęp

Umiejętność współpracy jest jedną z kluczowych kompetencji dzisiejszego społeczeństwa a jednak bardzo zaniedbaną z uwagi na stałą, już wśród najmłodszych, rozwijaną tendencją do rywalizacji, rankingów oceniania i prestiżu wyników indywidualnych. Presja indywidualnego rozwoju i bycia najlepszym powoduje trudności w budowaniu relacji, podziale zadań, dostosowaniu się do wyznaczonej przez grupę roli. Wywołuje to moc trudnych emocji, wzajemnych oskarżeń o porażkę w trakcie pracy grupowej, czy wycofywania się z udziału w zadaniu wymagającym współpracy i brania na siebie współodpowiedzialności.

Wprowadzenie w naszej szkole innowacji pedagogicznej „Współpraca się opłaca” ma pokazać młodym ludziom zalety płynące z rozwijania umiejętności wspólnego działania. Ma nauczyć ich doceniania zdolności drugiej osoby, wykorzystania ich w celu skutecznego i sprawnego działania a także podziału pracy, dzięki której jej wynik jest efektywniejszy i szybszy aniżeli wykonanie indywidualnego zadania. A wreszcie dać poczucie przynależności, wspólnej radości z sukcesu i wspólnego przeżycia porażki, którą zdecydowanie łatwiej wtedy udźwignąć, nie przerzucając odpowiedzialności na jedno z uczestników tylko na planowanie i organizację pracy.

Zakres i założenia innowacji

Innowacja zostanie wprowadzona we wszystkich klasach starszych i realizowana będzie przez dwa kolejne lata w wymiarze 2 do 3 godzin dla każdej z klas, w zależności od liczebności grupy i tempa pracy.

W czasie trwania innowacji uczniowie będą realizować program zgodnie ze scenariuszem nr 16 z programu LEARNETIC „Rozwijanie kompetencji emocjonalno społecznych” – „Współpraca się opłaca”. Poszerzonego o wykorzystanie okularów VR i aplikacji Looper, w której w bardzo jasny sposób ukazany jest proces współpracy, jego etapy, podział na zadania i wykorzystanie umiejętności oraz predyspozycji uczestników.

Oczekiwane efekty innowacji

Wprowadzenie innowacji powinno przynieść wymierne efekty zarówno dla uczniów, jak i dla szkoły:

 • zwiększenie gotowości i motywacji do współpracy i współdziałania w grupie - zespole projektowym, w tym brania na siebie odpowiedzialności za przydzieloną i wykonaną pracę,

 • poprawa relacji i kontaktów interpersonalnych,

 • większa gotowość do spokojnego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych,

 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i świadomość swoich mocnych stron,

Cele innowacji:

Cele ogólne:

 • rozwój umiejętności społecznych

 • zrozumienie istoty pracy zespołowej,

 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

 • umiejętność wykorzystania swoich mocnych stron

 • wzrost poczucia własnej wartości

 • kształtowanie postawy otwartości wobec innych osób i ich różnorodnych umiejętności oraz predyspozycji także fizycznych

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • zwiększenie świadomości znaczenia pracy grupowej, sensowności podziału pracy na etapy oraz dzielenia zadań według mocnych stron członków grupy

 • umiejętność wyrażenia własnych poglądów i pomysłów bez krytyki innych

 • umiejętność aktywnego słuchania i akceptacji pomysłów innych

 • dostrzeganie pozytywnych i mocnych stron innych osób

 • aktywnie współpracować z różnymi osobami w grupie

 • znajomość swoich mocnuch strony i umiejętność podejmowania świadomej decyzji jak najlepiej je wykorzystać

 • umiejętność budowania więzi , przynależności do grupy

 • kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej

 • przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi

 • rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

Zakres tematyczny innowacji

Tematyka zajęć dotyczyć będzie zalet współpracy oraz warunków jakie muszą zostać spełnione aby była ona skuteczna i efektywna. Na podstawie aplikacji VR Looper uczniowie samodzielnie wyciągną wnioski dotyczące etapów pracy, podziału zadań według umiejętności i predyspozycji członków grupy. Następnie w oparciu o program multimedialny „Rozwijanie kompetencji emocjonalno społecznych”

sformułują i przedyskutują definicję współpracy, zastanowią się również nad zaletami wykonania zadania w sposób zespołowy i korzyści płynących z tego, że każdy w grupie jest inny i posiada różne predyspozycje zarówno intelektualne jak i fizyczne, które mogą przyczynić się do sukcesu grupy. Na koniec w formie zabawy wykonają kilka zadań praktycznych wykorzystując poznaną wiedzą i wspólnie ustalając warunki współpracy w grupach oraz podział zadań.

Ramowy plan innowacji:

Rok szkolny 2022/23 - klasy VII i VIII

Rok szkolny 2023/24 - klasy V,VI, VII

Rok szkolny 2024/25 - klasy IV, V

Metody i techniki pracy

Metody realizacji celów  innowacji będą uwzględniały różnorodne metody, formy oraz techniki pracy z uczniami.

 • metoda komunikacyjna (dyskusja, rozmowa kierowana, gry dramowe),

 • metoda podająca,

 • metoda bezpośrednia (uczniowie podczas lekcji sami używają prezentują zdobytą wiedzę organizując pracę grupową)

Formy i techniki pracy:

 • praca indywidualna

 • praca zbiorowa

 • praca w grupach i parach

Materiały i środki dydaktyczne:

 • okulary VR i aplikacja VR Looper

 • program multimedialny „Rozwijanie kompetencji emocjonalno społecznych”

 • zestaw multimedialny (laptop z dostępem do Internetu, rzutnik, tablica multimedialna i głośniki),

 • karty pracy z zasobów programu multimedialnego „Rozwijanie kompetencji emocjonalno społecznych”

Ewaluacja

Ewaluacja innowacji będzie realizowana pod koniec każdego roku szkolnego. Na bieżąco prowadzona będzie obserwacja pracy i postępów uczniów podczas zajęć oraz zbierane będą informacje o pozytywnych efektach wychowawczych.

Ewaluacji podlegać będą:

 • skuteczność metod, technik i form pracy na zajęciach;

 • atrakcyjność programu dla uczniów;

 • użyteczność programu dla jego uczestników;

Narzędziem ewaluacji będą:

 • obserwacja pracy uczniów, ich zaangażowania i poziomu zainteresowania;

 • rozmowy z uczniami;

 • konsultacje z rodzicami;

 • analiza postępów i osiągnięć uczniów w pracach zespołowych;

 • ankieta skierowana do uczniów;