Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu

Logo szkoły

41-936 Bytom

ul. Suchogórska 98

tel. 32 286 72 27

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki na 8 lekcji. W ich trakcie uczniowie rozwijają swoje umiejętności językowe, poszerzają zakres słownictwa oraz doskonalą umiejętność pracy z typowymi zadaniami pojawiającymi się na egzaminie ósmoklasisty. 

Zajęcia wspomagające z języka angielskiego dla klas 4-6
 
Zajęcia odbywają się w poniedziałki na 7 lekcji. Uczestnicy zajęć mogą uzyskać w czasie ich trwania dodatkową pomoc w nauce oraz przećwiczyć umiejętności, których opanowanie sprawia im trudności. 
 
 
Innowacja "English is fun!"
 
Innowacja realizowana jest obecnie w klasie 6 w wymiarze 4 godzin tygodniowo. W czasie trwania innowacji uczniowie realizują treści programowe zgodne z obowiązującą podstawą programową poszerzone o  wybrane zagadnienia z zakresu historii, geografii, kultury i życia codziennego w krajach anglojęzycznych. Zwiększona jest również liczba ćwiczeń rozwijających umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych, szczególnie związanych z sytuacjami z życia codziennego, a treści zawarte w podręczniku (seria Steps Plus wydawnictwa Oxford University Press) są poszerzone o materiały w dużej mierze obejmujące wykorzystanie źródeł autentycznych. Celem innowacji jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych uczniów,  wzbogacenie ich wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz osadzenie nauki języka w kontekście kulturowym. 
 
Kółko matematyczno - przyrodnicze 
 
Zajęcia odbywają się w każdy czwartek na piątej godzinie lekcyjnej. Uczęszczają na nie uczniowie klasy pierwszej. Celem zajęć jest: uczenie zdolności logicznego myślenia, szybkiego przyswajania wiedzy, umiejętności rozwiązywania problemów;  wyposażanie w wiedzę matematyczną i przyrodniczą; pobudzanie aktywności dzieci i ich twórczego myślenia, nauka współpracy w grupie. Uczniowie pracują najczęściej w grupach, wykonują zadania głównie metodą problemową, praktycznego działania i doświadczeń. Sami wyciągają wnioski i szukają różnych rozwiązań korzystając ze wskazówek nauczyciela.

 Kółko realizujące program z zakresu edukacji zdrowotnej
„Ratujemy, uczymy ratować”

Zajęcia odbywają się na piątej godzinie lekcyjnej. Uczęszczają na nie uczniowie klasy trzeciej, Celem tych zajęć jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej oraz wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zajęcia polegają na praktycznym działaniu w parach oraz indywidualnie na fantomie.

KÓŁKO CZYTELNICZE DLA KLASY III

Prowadząca: Daria Winczirsz

Zajęcia koła odbywają się raz w tygodniu w środy na piątej lekcji.

Podczas zajęć, uczniowie realizują międzynarodowy projekt edukacyjny

wspierający rozwój czytelnictwa pt. „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki."

Kółko czytelnicze ma na celu:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

  • rozwijanie aktywności czytelniczej,

  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

  • pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji,

  • integracja zespołu klasowego,

  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.