Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu

Logo szkoły

41-936 Bytom

ul. Suchogórska 98

tel. 32 286 72 27

Samorząd Szkolny

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024:

Filip Wolski - przewodniczący szkoły

Tymon Tyczyński - zastępca

Maria Cerazy - sekretarz

 

Samorząd realizuje podstawowe prawa ucznia, do których należą:

  • Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami stawianymi wymaganiami;

  • Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

  • Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

  • Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

  • Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami   i możliwościami organizacyjnymi ,w porozumieniu z dyrektorem;

  • Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Radę SU stanowią trójki poszczególnych klas. Przewodniczącym SU zostaje uczeń klasy VI, VII lub VIII, wybierany w drodze głosowania. Samorząd Uczniowski organizuje imprezy na terenie szkoły. Bierze udział w wielu akcjach charytatywnych: akcja WOŚP, zbiórka zabawek dla młodszych kolegów.

Organizacja ta daje wsparcie każdemu uczniowi potrzebującemu pomocy a świadomość że możemy liczyć na innych, ułatwia dziecku funkcjonowanie w grupie.